Algemene voorwaarden

Betreft: Algemene Voorwaarden P.S. Webdesign online
Datum: 15 april 2015

Algemene Voorwaarden P.S. Webdesign online
Artikel 1 Definities
1.1 In deze Algemene Voorwaarden hebben de hieronder genoemde woorden de betekenis die daarachter staat vermeld:
P.S. Webdesign online: gevestigd en kantoorhoudend te Almere, hierna te noemen PSWO.
Wederpartij: De natuurlijke of rechtspersoon waarmee PSWO een overeenkomst is aangegaan.
Partijen: PSWO en de wederpartij.
Dienst(en): De diensten die PSWO levert aan de wederpartij.
Overeenkomst: De overeenkomst tussen PSWO en de wederpartij met betrekking tot levering van diensten door PSWO aan de
wederpartij.

Artikel 2. Toepasselijkheid
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen, daaronder begrepen offertes
overeenkomsten, tussen PSWO en de wederpartij, voor zover door partijen niet uitdrukkelijk schriftelijk van deze Algemene
Voorwaarden is afgeweken.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele andere algemene voorwaarden waarnaar door de wederpartij op enigerlei wijze wordt
verwezen, wordt hierbij uitdrukkelijk van de hand gewezen.
2.3 Eventueel afwijkende voorwaarden die door de wederpartij worden gehanteerd, zijn voor PSWO slechts verbindend indien
en voor zover PSWO zich daarmee schriftelijk akkoord heeft verklaard. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden
ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.
2.4 Indien PSWO schriftelijk akkoord is gegaan met afwijkende voorwaarden, blijven, ook al wordt dit niet uitdrukkelijk gesteld,
deze Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht.
2.5 In geval van tegenstrijdigheid tussen de overeenkomst en deze algemene voorwaarden, prevaleert de overeenkomst.
2.6 PSWO heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten
overeenkomsten. Wijzigingen worden schriftelijk aan de wederpartij bekend gemaakt. Zij treden in werking tien dagen na deze
bekendmaking of op een latere datum die in de bekendmaking is vermeld. Indien een wederpartij een wijziging in de
Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, heeft hij het recht de overeenkomst op te zeggen met in achtneming van
een opzegtermijn van één maand. De opzegging dient schriftelijk te geschieden.

Artikel 3. Offertes & kostenramingen
3.1 PSWO is slechts aan de offertes kostenramingen gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd.
3.2 De in een offerte vermelde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij anders aangegeven.
3.3 Diensten buiten de offerte worden gefactureerd op regiebasis van €75,- per uur, met een starttarief van € 25,- , tenzij
schriftelijk anders wordt overeengekomen.

Artikel 4. Aanbiedingen, duurtijd, tot stand komen en uitvoering van de overeenkomst
4.1 Alle offertes en aanbiedingen van PSWO zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Een gratis demo wordt
slechts eenmaal verstrekt.
4.2 Een overeenkomst tussen PSWO en de wederpartij komt tot stand door:
(1) het ondertekenen of accorderen van een schriftelijke overeenkomst door beide partijen.
(2) door (gedeeltelijke ) betaling van de door PSWO aangeboden dienst.
(3) door het aangaan van een mondelinge overeenkomst, of bevestiging via telefoon of email.
(4) door opdracht / toestemming te geven wijzigingen / uitbreidingen aan te brengen aan de besproken demo.
4.3 De levertijd voor de dienst(en) kan slechts bij benadering worden aangegeven..
4.4 PSWO zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
4.5 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft PSWO online het recht bepaalde
werkzaamheden te laten verrichten door derden.
4.6 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan PSWO aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de
opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, uiterlijk
binnen 2 maanden na het verlenen van de opdracht, aan PSWO worden verstrekt. Indien de voor uitvoering van de
overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan PSWO zijn verstrekt, heeft PSWO het recht de facturatie van de in de offerte
genoemde bedragen te incasseren.
4.7 Na het verlenen van de opdracht, bestaat de mogelijkheid om twee correctierondes plaats te laten vinden. Hierbij kunnen
aanpassingen worden doorgegeven per email die door PSWO worden aangepast. Dit kan ook nadat de demo al online is
geplaatst, echter binnen de gestelde termijn van twee maanden na de datum van bereikte overeenstemming.
Werkzaamheden na deze termijn kunnen worden uitgevoerd op regiebasis.
4.8 De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.
4.9 De overeenkomst voor Hosting en / of Service, wordt aangegaan voor een duurtijd van 60 maanden, en wordt automatisch
met eenzelfde periode verlengd, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie) maanden voor het verstrijken van de duur de
overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
4.10 In geval de overeenkomst bepaalde tijd is aangegaan tussen PSWO en een opdrachtgever die handelt in de uitoefening
van een beroep of bedrijf c.q. onderneming, is tussentijdse opzegging door de opdrachtgever niet mogelijk.
4.11. Opzegging van een overeenkomst die is aangegaan voor onbepaalde tijd dient schriftelijk te geschieden, met
inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
4.12 Het verlenen van een mondelinge opdracht die door PSWO eenzijdig schriftelijk (zgn. opdrachtbevestiging) is bevestigd.
De opdrachtbevestiging wordt per e-mail verstuurd aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft vervolgens het recht de
overeenkomst binnen 5 (vijf) werkdagen schriftelijk (via email) na ontvangst van de opdrachtbevestiging te annuleren

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst
5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te
verrichte werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst
dienovereenkomstig aanpassen.
5.2 Indien partijen overeen komen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de
uitvoering daardoor worden beïnvloed. PSWO zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
5.3 Indien de wijziging of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal PSWO de
opdrachtgever hierover van te voren inlichten. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal PSWO daarbij aangeven in
hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium ten gevolge heeft.
5.4 Afwijkingen van het gekozen thema en de daarbij behorende plug-ins worden berekend op basis van nacalculatie.

Artikel 6. Tarieven
6.1 Voor aanbiedingen en overeenkomsten de door PSWO gehanteerde kosten en tarieven zijn in euro’s en zijn exclusief BTW
en overige ingevolge de wet verschuldigde belastingen, heffingen en rechten.
6.2 Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen. Het vaste honorarium is
exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6.3 Indien geen vast honorarium of vooraf gesteld bedrag wordt overeen gekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt, tenzij anders wordt overeengekomen, berekend volgens de
gebruikelijke uurtarief ad. € 75,- van PSWO, met een starttarief van € 25,- geldende voor de periode waarin de werkzaamheden
worden verricht.
6.4 Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten.
6.5 Bij opdrachten m.b.t. Hosting en/ of Service zullen de verschuldigde kosten periodiek in rekening worden gebracht d.m.v.
automatische incasso.
6.6 De kosten voor het koppelen van een email adres aan de huidige e-mailcliënt of software, bedraagt per computer € 65,-
PSWO is niet aansprakelijk voor het eventuele verlies van data, e-mails, contacten etc.
6.6.1 Voor het laten uitvoeren van een back-up en herinstallatie door PSWO t.b.v. e-mailconfiguratie worden de kosten
berekend op regiebasis.

Artikel 7. Betaling
7.1 De aanbetaling van 50% op de totale kosten dient binnen 7 dagen te worden voldaan na het goedkeuren van de offerte
tenzij anders schriftelijk is overeengekomen. De website komt op een tijdelijke plaats op het internet te staan, waar de
vorderingen bekeken kunnen worden. Na het online opleveren van de websitedemo wordt het restant bedrag gefactureerd, of
indien nog in ontwikkeling, uiterlijk twee maanden na datum offerte.
7.2 Opdrachtgever geeft toestemming aan PSWO de factuurbetaling d.m.v. een automatische incasso-opdracht af te schrijven
van de rekening van de wederpartij, tenzij anders overeengekomen.
7.3 Indien de betaalopdracht niet wordt voldaan of wordt gestorneerd, is na het verstrijken van 7 dagen na de factuur / incassoopdracht de opdrachtgever in verzuim; de opdrachtgever is vanaf het moment van verzuim over het opeisbare bedrag een rente
verschuldigd van 3% per maand.
7.4 Facturering van onderhoudskosten, hosting, service en domeinnaam gebeurt per maand vooraf, via automatische incasso.
7.5 PSWO hanteert een betalingstermijn van 7 dagen.
7.6 De ondertekenaar van een offerte is solidair aansprakelijk met de opdrachtgever, natuurlijke of rechtspersoon in naam van
en voor rekening van wie hij handelt, in geval van machtsmisbruik, evenals in geval een volledige identificatie van deze klant
ontbreekt. Indien de overeenkomst wordt aangegaan door meerdere opdrachtgevers, zijn deze opdrachtgevers hoofdelijk
verbonden Bij het niet voldoen c.q./ tijdig bijschrijven door of bij P.S. Webdesign online wordt er € 15,- administratiekosten per
openstaande factuur in rekening gebracht, bovenop het nog uitstaande bedrag.
7.7 Is de opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van een incasso-opdracht of factuur, dan komen alle
redelijke ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de opdrachtgever. met een minimum van € 40.-
7.8 In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de opdracht gever zullen de verplichtingen van de
opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar zijn, evenals één of meerdere overeengekomen deelbetalingen niet binnen de gestelde
termijn wordt voldaan.
7.9 Betaling dient te geschieden binnen de daartoe in de overeenkomst of deze algemene voorwaarden bepaalde termijn. Als
zodanig is sprake van een fatale termijn. Opdrachtgever raakt in geval niet tijdig aan de betalingstermijn wordt voldaan van
rechtswege en zonder dat nadere ingebrekestelling in verzuim.
7.10. Betaling dient te geschieden zonder beroep op verrekening en/of opschorting
7.11 Indien een factuur niet tijdig is voldaan, heeft PSWO heeft het recht geleverde producten en diensten (tijdelijk) op te
schorten, buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken. Hiervoor brengt PSWO € 75,- afsluitkosten in rekening.
De website is niet meer online op het internet. Alle aanverwante diensten als email e.d. werken dan ook niet meer. De
buitengebruikstelling kan mogelijk van invloed zijn op de positie in de Google ranking. De verplichting tot betaling van de
verschuldigde bedragen blijft ook tijdens de buitengebruikstelling bestaan. De openstaande facturen worden overgedragen aan
het incassobureau. PSWO heeft het recht om de resterende termijnen van de Hosting en /of Service in zijn geheel op te eisen.
PSWO is niet verantwoordelijk voor het verlies van de e-maildata of de gevolgen voortvloeiende hieruit.
7.12 PSWO is, zonder schadeplichtig te worden jegens de wederpartij, niet gehouden tot afgifte van een zaak of overdracht van
het domein aan de wederpartij, indien de wederpartij in gebreke blijft te voldoen aan de verplichting voortvloeiende uit de
overeenkomst of deze Algemene Voorwaarden.
7.13 PSWO rekent standaard € 75 euro her-aansluitkosten Tot indienststelling wordt weer overgegaan indien cliënt binnen een
door PSWO gestelde termijn zijn verplichtingen is nagekomen en bedrag voor her indienststelling heeft voldaan, groot € 75,-

Artikel 8. Verlenging en opzegging overeenkomsten
8.1 Overeenkomsten voor bepaalde tijd – met uitzondering van overeenkomsten betreffende gebruik op proef – worden na
verloop van het verstrijken van de initiële duur automatisch verlengd voor dezelfde duur, tenzij één der partijen uiterlijk 3 (drie)
maanden voor het verstrijken van de duur de overeenkomst schriftelijk en aangetekend opzegt.
8.2 Indien Wederpartij niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit enige overeenkomst mocht
voortvloeien, is Wederpartij zonder ingebrekestelling in verzuim en is PSWO gerechtigd:
– de uitvoering van alle overeenkomsten op te schorten totdat nakoming door Wederpartij voldoende zeker is gesteld;
en/of – de betreffende overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. – het recht de resterende termijnen direct op te
eisen.

Artikel 9. Overmacht
9.1 Tijdens de overmacht worden de verplichtingen van PSWO opgeschort. Indiende periode waarin door
overmacht nakoming van de verplichtingen door PSWO niet mogelijk is langer duurt dan twee maanden zijn beiden
partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat erin dat geval verplichting tot schadevergoeding
bestaat.
9.2 Onder overmacht aan de zijde van PSWO wordt onder meer verstaan: (i) overmacht van toeleveranciers van
PSWO, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door klant aan PSWO zijn
voorgeschreven, (iii) gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van de opdrachtgever
en/of derden waarvan het gebruik door klant aan PSWO is voorgeschreven, (iv) overheidsmaatregelen in de
ruimste zin van het woord, (v) elektriciteitsstoring, (vi) storing van internet, datanet-werk- of
telecommunicatiefaciliteiten, (vii) oorlog en (viii) algemene vervoersproblemen
9.3 Indien PSWO bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts
gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is PSWO gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel
afzonderlijk te factureren en is de opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract.

Artikel 10. Publiciteit en promotie, copyright, verplichtingen van de opdrachtgever.
10.1 De opdrachtgever draagt zorg voor tijdige aanlevering van het materiaal.
10.2. PSWO mag de website van wederpartij gebruiken voor promotie en/of publiciteit. De gebruikelijke vorm hiervoor is een
kleine link in de footer van de website met de tekst: ‘Website gemaakt door P.S. Webdesign online. Daarnaast kan er een
portfolio afbeelding op www.pswebdesignonline.nl worden geplaatst.
10.3 PSWO mag de website van de demo opdrachtgever gebruiken als referentie naar de demo in de website van PSWO.
10.4 De teksten en beeldmateriaal welke in de demo worden gebruikt, zijn bedoeld om de functionaliteiten te kunnen tonen en
een impressie van de lay-out te laten zien. Deze is niet gecontroleerd op copyright. De opdrachtgever wordt geadviseerd om
zelf rechtenvrije teksten en beeldmateriaal aan te leveren, wat kosteloos door PSWO zal worden gepubliceerd. Bij oplevering
website is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de uiteindelijk gebruikte beeldmaterialen en teksten. Opdrachtgever
vrijwaart PSWO voor aansprakelijkheid van derden.
10.5 PSWO zal de website opleveren binnen de in de offerte aangegeven termijn, tenzij tijdens de uitvoering anders
overeengekomen. De opdrachtgever verplicht zich door ondertekening van de offerte zijn/haar medewerking hieraan te
verlenen en moet op tijd de benodigde data aanleveren. Indien opdrachtgever dit nalaat zal het totaalbedrag na het
verstrijken van de oplevertermijn geheel worden gefactureerd.

Artikel 11. Servicepakket
11.1 Onder werkzaamheden behorend tot het servicepakket wordt verstaan: het verrichten van tekstuele aanpassingen en / of
verwisselen van afbeeldingen. Deze dienen via email te worden aangeleverd. Alle overige werkzaamheden als bewerken
beeldmateriaal, het aanmaken van extra pagina (s), verrichten van dienstverlening, telefonisch advies of instructie, correcties na
oplevering of andere aanpassingen aan de website vallen onder meerwerk. Dit wordt op regiebasis uitgevoerd zoals
beschreven in artikel 6.3.

Artikel 12. Domeinregistratie
Bij de aanvraag van een verhuizing van het domein, gaat wederpartij akkoord met de afgifte van de autorisatiecode die gebruikt
wordt voor de registratie van het domein welke door PSWO in beheer wordt genomen. PSWO zal over deze rechten en
verantwoordelijkheden komen te beschikken, waarmee deze zelfstandig alle handelingen kan verrichten die nodig zijn tot het
goed laten functioneren van de website, email, producten en diensten en overige instellingen op de server van PSWO.

Artikel 13 Toepasselijk recht
13.1 Op de overeenkomst tussen PSWO en de wederpartij is Nederlands Recht van toepassing.
13.2 De rechter van de vestigingsplaats van PSWO is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van alle geschillen die mochten
ontstaan naar aanleiding van (de uitvoering van) enige overeenkomst tussen PSWO en de wederpartij, alsmede van alle
geschillen omtrent deze Algemene Voorwaarden, tenzij op grond van een dwingend rechtelijke bepaling een andere rechter
bevoegd zou zijn.